راهکارهای کسب و کار محور


سازمان ها همواره در تلاش اند تا تجارب به دست آمده را در راستای رشد ساختاری خود در اختیار کارکنان قرار دهند تا آنان با درک نگرش ها و کسب مهارت های مقتضی باعث افزایش اثر بخشی سازمان بشوند .

سامانه ما  با درک نیاز های آموزشی و با علم به این موضوع که چالش های پیش رو مدیران شرکت ها چندین برابر شده است بر آن شد تا با تهیه آیتم های آموزشی متناسب و متقارن با نیازهای سازمان ها و شرکت ها مختلف در همه زمینه ها نسبت به رشد و توسعه دانش کارمندان و مدیران چه در سطوح عالی و چه در سطوح دیگر مبادرت نموده است .

لزوم موفقیت بنگاه های اقتصادی درک صحیح رفتار ها و الزاماتی است که اساتید 24 آموز با بیان آن ها نسبت به شناسایی مشکلات ، برنامه ریزی برای رفع مشکلات و در نهایت حل آن ها خواهد پرداخت .

کاربرد 24  آموز برای بنگاه های اقتصادی تنها محدود به آموزش کسب و کار نخواهد بود بلکه ما با آموزش هایی در همه زمینه ها مانند حسابداری ، منابع انسانی ، مسائل روز شرکت ها مانند قوانین مالیاتی و ... را هم مد نظر قرار داده ایم .

ما تا آنجا پیش رفته ایم که حتی در زمینه مسائل حقوقی شرکت ها و یا در بحث گسترش زمینه کاری شرکت ها در خارج از کشور نیز همراه و همگام شرکت ها خواهیم بود.

برند سازی برای کسب و کار های مختلف برای ما اهمیت زیادی دارد از این جهت 24 آموز با تلاش برای آموزش صحیح واحد های مختلف یک سازمان در همه زمینه نسبت به رشد و تعالی آن ها مبادرت می ورزد .

به طور کلی هدف از آموزش دستیابی به موارد زیر است :

الف) بازدهی و ارتقا کیفیت                                                                                       

ب)ضایعات و نقائص کمتر                                                                                       

پ) قابلیت و انطباق بیشتر با روشهای جدید                                                                     

ت) نیاز کمتر به نظارت دقیق                                                                                    

ث) سوانح کمتر                                                                                                     

ج) رضایت شغلی بیشتر که بازتاب آن عدم درخواست تغییر کار و غیبت کمتر است

در حقيقت يكي از راههاي اصولي و منطقي هدايت تلاشهاي كاركنان در سازمان است و باعث بكارگيري استعداد‌هاي  نهفته ، به كاراندازي قدرت تخيل و به وجود آمدن حس انعطاف پذيري فكري لازم خواهد شد .